This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
1410, 2017

הגשת בקשה לוועדת חריגים להקלה בערכי מזהמים

סביבה|0 תגובות

במהלך החודש האחרון פרסמו המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים שני מסמכים העוסקים בהגשת בקשה לוועדת חריגים לצורך הקלה בערכי המזהמים במי קולחין המוזרמים לשדות חקלאיים או לנחלים – האחד הינו הנחיות חדשות לעריכת חוות דעת מקצועית עבור יצרן השפכים או מפעיל המט"ש המעוניין להגיש בקשה כזו, והשני הוא נוהל הגשת הבקשה לוועדה. […]

909, 2017

עדכון תחום קרקעות מזוהמות

סביבה|0 תגובות

המשרד להגנת הסביבה פרסם החודש מספר עדכונים הנוגעים להמשך פעילותו העמוקה בתחום הקרקעות המזוהמות – עדכון מדניות המשרד בנושא, עדכון ערכי הסף הראשוניים למזהמים והנחיות חדשות העוסקות באופן ביצוע דיגום אוויר תוך מבני לבדיקת נוכחות גזי קרקע במבנה. […]

909, 2017

תקנות חדשות לתחנות דלק ציבוריות ופנימיות במפעלים

סביבה|0 תגובות

תקנות חדשות שפרסם המשרד להגנת הסביבה יחייבו מפעילי תחנות דלק, לרבות תחנות דלק פנימיות במפעלים, להתקין מערכות בטיחות, בקרה וניטור לשם צמצום הפליטות לאוויר […]

909, 2017

נוהל חדש לפינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח

סביבה|0 תגובות

לאחרונה פרסם המשרד להגנת הסביבה נוהל חדש העוסק בפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח, במעמד המכירה או האספקה, על ידי משווקי ציוד זה, בכלל זה גם משווקים המוכרים באופן מקוון. […]

1408, 2017

דו"ח תאונות עבודה לשנים 2012-2016

בטיחות ובריאות בתעסוקה|0 תגובות

מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, פרסמו ביולי השנה דו"ח חדש העוסק בתאונות עבודה ותחלואה תעסוקתית בישראל בשנים 2012-2016. […]

1407, 2017

לעיון הציבור – טיוטות תקנות הבטיחות בעבודה, המתייחסות למפעילי מכונות הרמה, לעבודה ברעש ולעבודה עם תהליכים כימיים מסוכנים

בטיחות ובריאות בתעסוקה|0 תגובות

בתגובה ל החלטת ממשלה 2118 משנת 2014, הקובעת כי לפני התקנת רגולציה חדשה, יש לבצע תהליך של הערכת השפעותיה (RIA – Regulatory Impact Assessment), פרסם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה עדכונים בתקנות הבטיחות בעבודה לעיון הציבור, […]