This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

גירסה מעודכנת של מדריך הסייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים

By | יוני 14th, 2020|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

המשרד להגנת הסביבה פרסם גירסה מעודכנת של מדריך הסייבר לעמידה בתנאים של היתר רעלים בתעשייה. הגירסה המעודכנת כוללת מספר שינויים: […]

אושרה רפורמה מקיפה בחוק רישוי עסקים

By | אוגוסט 12th, 2018|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

לאחר שנים של עיכובים, אושר לאחרונה תיקון לחוק רישוי עסקים ונקבעה בו רפורמה מקיפה המחילה מנגנון רישוי דיפרנציאלי שצפוי להביא להקלות מפליגות בהליכי רישוי העסקים, לקצר את משך הזמן המירבי לקבלת רישיון עסק ולהאריך את תקופת הרישוי התקף. ביסוד הרפורמה החדשה עומד סיווג העסקים לפי קבוצות סיכון רגולטוריות, כשעסקים פחות מסוכנים, כמו מכוני שטיפת מכוניות [...]

החל מינואר 2017 – תצהיר בעל עסק כתחליף לאישור כבאות

By | פברואר 11th, 2017|היערכות למצבי חירום|

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה הובילה מהלך להפחתת הרגולציה בתחום העסקים טעוני הרישוי, זאת במסגרת חוק ההסדרים שאושר בסוף שנת 2016. בהתאם לכך, החל מינואר 2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, יוכלו להגיש תצהיר שבו צוין כי בוצעו כל הדרישות הנדרשות. תצהיר זה יהווה תחליף לעמידה בדרישות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק. […]

היערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה

By | יולי 4th, 2016|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

בתחילת יוני פרסם אגף החומרים המסוכנים של המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם המכון הגיאולוגי בישראל, חוברת הנחיות שמטרתה לסייע בצמצום הפגיעה הסביבתית הנובעת מאירועי חומרים מסוכנים בעקבות רעידות אדמה. הנחיות אלה מיועדות למפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים והן הבסיס המקצועי ליישום הוראות היתר הרעלים הניתן למפעלים אלה. רעידות אדמה עלולות לפגוע במיתקנים בהם מוחזקים חומרים מסוכנים [...]

תקנות חדשות לכיבוי אש באוטובוסים

By | ינואר 3rd, 2016|היערכות למצבי חירום|

לאור ריבוי מקרי השריפות באוטובוסים (מאות בכל שנה), עודכנה בתחילת 2016 תקנה 370 לתקנות התעבורה. […]

תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

By | ספטמבר 20th, 2015|בטיחות ובריאות בתעסוקה, היערכות למצבי חירום, סביבה|

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב-10.9.2015 תזכיר חוק בנושא רישוי סביבתי משולב. נוסח התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 15.10.2015. הרישוי המשולב בא להחליף את המצב הקיים כיום, שבו מוסדרים מספר רישיונות (היתר פליטה, רישיון עסק, היתר רעלים ואישורים פרטניים אחרים), בהליכים נפרדים ולפרקי זמן שונים. במקום זה מבקש החוק ליצור מנגנון רישוי אחיד לפרק זמן של 7 שנים. רישוי לפרק זמן שכזה יספק וודאות לטווח ארוך ומסלול אישורים שאינו מבוזר בין פקידים ומשרדים, וכן פיקוח ואכיפה יעילים. […]