תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשסג-2003 (19.6.2003)

רישוי עסקים, חומרים מסוכנים, רעלים, היתרים