תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשסג-2003 (30.6.2003)

מפגעים, חומרים מסוכנים, תסקירי סביבה, רישוי עסקים, תכנון ובניה