תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשסג-2003 (24.8.2003)

מים, שפכים, מזהמים, מפגעים, רישוי עסקים, פסולת