תקנות המים (מניעת זיהום במים)(שימוש בבוצה וסילוקה)(תיקון), התשף-2020 (16.9.2020)

מים, שפכים, בוצה, מפגעים, פסולת, הפקת אנרגיה, השבה, שריפה, חנקן, חקלאות, הטמנה