תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין-לאומית), התשסז-2007 (22.2.2007)

מים, מפגעים, זיהום ים, חומרים מסוכנים, שמן