שפכים חריגים, שפכים אסורים, תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים