תקנות בריאות העם (תקני איכות, מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התשע-2010 (25.4.2010)

מים, שפכים, מט"ש, איכות מים, רישוי עסקים, בריאות