כללי הרשויות המקומיות (ביוב)(תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)(הוראת שעה)(תיקון), התשעו-2015 (29.12.2015)

כללי מים וביוב, מט"ש, היטל, תאגידי מים וביוב