חוק אוויר נקי, מזהמים, חומרים מסוכנים, גפרית, פחמן, בנזן, ארסן, טולואן, ונדיום, ניקל, סטירן, PM10, PM2.5