כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)(תיקון), התשעח-2017 (28.12.2017)

מים, שפכים, תאגידי מים וביוב