תקנות המים (מניעת זיהום מים)(מערכת להולכת שפכים), התשעב-2011 (8.12.2011)

מים, זיהום מים, שפכים, תאגידי מים וביוב, רשות מקומית