הנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית)(מהדורה 4) (ספטמבר 2014)

היתר פליטה, מפגעים, זיהום קרקע, ריח, רעש, מפעלים טעוני היתר, מזהמים באויר, חוק אויר נקי, אסדרה סביבתית משולבת