הנחיות להרצת מודל ה-CALPUFF - עדכון 2014 (ספטמבר 2014)

היתר פליטה, מפגעים, זיהום קרקע, ריח, רעש, מפעלים טעוני היתר, מזהמים באויר, חוק אויר נקי, אסדרה סביבתית משולבת