חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכא-1960 (2.1.1961)

זיהום אוויר, תחבורה, מפגעים, כלי רכב