תקנות שמירת הניקיון (שלטים ברכב), התשמז-1987 (28.5.1987)

פסולת, תחבורה, שמירת הניקיון, שילוט