כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(הוראת שעה), התשעו-2016 (14.7.2016)

כללי המים, רשות מקומית, עיריה, ספקי מים