תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במסיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנג-1993 (1.3.1993)

קסילן, טולואן, סטירן, זיקוק נפט, פחמימניים ארומטיים, חומרים מסוכנים, ניטורים, בריאות, פקודת הבטיחות בעבודה