תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנג-1993 (1.3.1993)

פקודת הבטיחות בעבודה, איזוציאנאטים, דבקים, צבעים, קצפים, חומרים מסוכנים, ניטורים, בריאות תעסוקתית