תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנג-1993 (1.3.1993)

פקודת הבטיחות בעבודה, חומרים מסוכנים, מתכות, ניטורים, בריאות