תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנג-1993 (10.8.1993)

פקודת הבטיחות בעבודה, מעליות