תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשנו-1995 (14.12.1995)