צו הגז (בטיחות ורישוי)(מיתקנים להולכת גז טבעי), התשעח-2018 (20.8.2018)

גז, גפ"מ, הולכת גז