תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התשס-2000 (12.7.2000)

עבודת נוער, בדיקות רפואיות