תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשסה-2005 (24.11.2005)

קרינה, לייזר, פקודת הבטיחות בעבודה, ממונה לייזר