הנחיות בטיחות במיכליות כביש להובלת חומרים בתפזורת עם פריקה בלחץ אויר (19.12.2013)

קולטי אויר, בדיקה הידרוסטטית, מיתקן לחץ, מכליות כביש