הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשפא-2021 (17.2.2021)

הדברה, חומרים מסוכנים, בריאות, רישוי עסקים