תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה), התשעה-2015 (22.4.2015)

הרשות הארצית לכבאות והצלה