הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו), התשעט-2019 (21.5.2019)

עבודה בגובה, אבזרי הרמה, פקודת הבטיחות בעבודה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, עגורן, עבודות בגובה, מפעילי צריח, עגורנאים, אתתים, עבודות בנייה