תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה)(תברואה), התשף-2019 (4.11.2019)

בנייה, רישוי עסקים, חומרים מסוכנים, מים, שפכים, קרקע, בטיחות, היערכות לחירום, בטיחות אש, חשמל, אנרגיה, עבודה בגובה, מפגעים, רעש, פסולת