גז, בטיחות, רישוי, גפ"מ, גז טבעי, פיקוח, אכיפה, שירות