פרק ה' - תנאים להבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים (ספטמבר 2011)

ריושי עסקים, מפעל מסוכן, חומרים מסוכנים, תיק מפעל, מפעל בטחוני, חוק התכנון והבניה, חומרים נפיצים, משרד הבריאות