פרק ח' - תנאים להבטחת מניעת סכנה לשלום הציבור, שוד ןהתפרצויות (ספטמבר 2011)

ריושי עסקים, מפעל מסוכן, חומרים מסוכנים, תיק מפעל, מפעל בטחוני, חוק התכנון והבניה, חומרים נפיצים, משטרת ישראל