צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התשס-2000 (12.9.2000)

מפגעים, רעש