חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכה-1965 (7.7.1965)

מים, שפכים, ביוב, זיהום, איכות מים