תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים בתחנות דלק), התשל-1969 (18.9.1969)

רישוי, פסולת, אריזות, תברואה