תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), התשלג-1972 (2.11.1972)

זיהום אויר, גז, מזוט, דלק