תקנות המים (איסור דטרגנטים קשים), התשלד-1974 (2.8.1974)

מים,שפכים, חומרים מסוכנים, מפגעים, זיהום