תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשלז-1976 (19.10.1976)

רישוי עסקים, נפט, חומרים מסוכנים, גפ"מ, בטיחות, כיבוי אש