תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשלט-1979 (9.6.1979)

רעש, מפגעים, בניה