פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התשם-1980 (25.3.1980)

מים, שפכים, שמן, זיהום, מפגעים