תקנות שמירת הניקיון (סימון מיכלים למשקה), התשמז-1987 (3.9.1987)

אריזות, מיכלי משקה, פסולת, שמירה על הניקיון, חוק הניקיון