תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (5.10.1992)

רעש, מפגעים, מכונות, עבודות בניה