תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים)(פינוי יריעות פלסטיק), התשנג-1993 (5.1.1993)

מפגעים, פסולת, מיחזור