תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנג-1993 (10.8.1993)

ריושי עסקים, מפעל מסוכן, חומרים מסוכנים, תיק מפעל