צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים)(תיקון), התשסא-2000 (24.12.2000) - עדכון רשימת החומרים

חומרים מסוכנים, היערכות לחירום