צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מיכלי משקה), התשסב-2002 (7.2.2002)

פסולת, אריזות, מכלי משקה