חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשסח-2008 (11.6.2008)

אכיפה, סביבה, חוק שמירת הניקיון, חוק לסילוק ומיחזור צמיגים, פסולת, זיהום ים, חומרים מסוכנים, קרקע, מים, שפכים, מםגעים