צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - סילוק ומיחזור צמיגים), התשסח-2008 (14.4.2008)

פסולת, צמיגים, מפגעים